so sánh tóm tắt chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (ifrs) và chuẩn mực kế toán việt nam (vas)

So sánh tóm tắt chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (ifrs) và chuẩn mực kế toán việt nam (vas)

So sánh tóm tắt chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (ifrs) và chuẩn mực kế toán việt nam (vas)

Một số điểm khác biệt giữa VAS và IAS/IFRS

Chỉ tiêu

Theo VAS

IFRS/IAS

Mục đích của báo cáo tài chính

– Được trình bày trong VAS 21.

– Mục đích của BCTC là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những nguời sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

– Ðược quy định trong IFRS.

– Mục đích của BCTC là cung cấp thông tin tài chính hữu ích về DN cho các đối tượng sử dụng, chủ yếu là nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, người cho vay và các chủ nợ khác trong việc đưa ra quyết định về việc cung cấp nguồn lực cho DN.

Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính

– Không đề cập cụ thể đến phương pháp định giá. Việc ghi nhận chủ yếu căn cứ vào giá gốc.

– Chưa ban hành chuẩn mực về đo lường giá trị hợp lý.

– Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo trong chuẩn mực, nhưng lại quy định cụ thể, chi tiết trong văn bản hướng dẫn chuẩn mực .

IFRS đưa ra một số phương pháp định giá có thể sử dụng, bao gồm: giá gốc; giá hiện hành; giá trị có thể thực hiện; hiện giá.

– Ban hành IFRS 13 – Ðo luờng giá trị hợp lý.

– Xác định các khoản mục tối thiểu cho các báo cáo.

Vốn và bảo tồn vốn

Không đề cập đến vấn đề này Khái niệm về bảo tồn vốn là cầu nối giữa khái niệm vốn và khái niệm lợi nhuận bởi vì nó chỉ ra điểm xuất phát của việc xác định lợi nhuận

Kỳ báo cáo

Việc lập BCTC cho một niên độ kế toán không được vượt quá 15 tháng. Trong một số trường hợp, DN có thể lập báo cáo cho giai đoạn 52 tuần.

Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống BCTC của doanh nghiệp gồm:

– Báo cáo tình hình tài chính.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Thuyết minh BCTC.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày trong Bản thuyết minh BCTC.

Hệ thống BCTC đầy đủ bao gồm:

– Báo cáo tình hình tài chính;

– Báo cáo lãi lỗ và thu nhập tổng hợp khác

– Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu;

– Báo cáo lưu chuyển tiền;

– Bản thuyết minh BCTC.

Báo cáo tình hình tài chính

– Hướng dẫn việc xác định, phân loại tài sản và nợ phải trả trong chuẩn mực; quy định chi tiết việc trình bày từng khoản mục trên báo cáo theo mẫu biểu quy định trong văn bản hướng dẫn chuẩn mực.

– Không đề cập.

Huớng dẫn việc xác định, phân loại tài sản và nợ phải trả; không đưa ra mẫu biểu của Báo cáo tình hình tài chính, cung nhu yêu cầu về trình tự sắp xếp, trình bày các khoản mục trên báo cáo.

– DN cần trình bày ngày đáo hạn của tài sản và nợ phải trả để có thể đánh giá tính thanh khoản.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ và lợi nhuận khác)

Chuẩn mực yêu cầu DN trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. DN trình bày :

– Trình bày lãi lỗ và thu nhập tổng hợp khác trong một báo cáo duy nhất (báo cáo lợi nhuận tổng hợp), với lãi lỗ và thu nhập tổng hợp khác được trình bày thành hai phần.

– Trình bày lãi lỗ trong một báo cáo lãi lỗ riêng. Trong trường hợp này, báo cáo lãi lỗ riêng sẽ được dặt truớc báo cáo lợi nhuận tổng hợp, vốn được bắt đầu bằng lãi lỗ.

Báo cáo lưu chuyển tiền

– Phân loại lãi vay đã trả vào dòng tiền hoạt động kinh doanh và lãi vay hoặc cổ tức, lợi nhuận nhận được vào dòng tiền hoạt động đầu tư, còn cổ tức, lợi nhuận đã trả vào dòng tiền hoạt động tài chính. – Cho phép phân loại dòng tiền về cổ tức và lãi vay theo 2 cách:

(1) Cổ tức và lãi vay đã trả hoặc nhận được vào dòng tiền hoạt động kinh doanh; (2) Cổ tức hoặc lãi vay đã trả vào dòng tiền hoạt động tài chính, cổ tức hoặc lãi vay đã nhận vào dòng tiền hoạt động đầu tư.

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Trình bày thành một mục trong Bản thuyết minh BCTC. Trình bày tách biệt trong một báo cáo riêng, cung cấp thông tin về sự thay đổi vốn chủ sở hữu của DN, phản ánh sự tăng, giảm giá trị của tài sản thuần trong kỳ.

Khoản mục tiền tệ và khoản phải thu

Không đề cập đến các khoản chiết khấu khi trình bày các khoản phải thu trên báo cáo. Các khoản phải thu cần tính đến các khoản khấu trừ, chiết khấu cho khách hàng

Hàng tồn kho

Chưa ban hành chuẩn mực kế toán về hoạt động nông nghiệp Nông sản thu hoạch từ các tài sản sinh học theo IAS 41-Nông nghiệp được ghi nhận theo giá trị hợp lý trừ di chi phí bán hàng uớc tính tại thời điểm thu hoạch.

Tài sản cố định hữu hình

Trình bày theo giá gốc trừ (-) khấu hao lũy kế; có thể được đánh giá lại trong một số truờng hợp đặc biệt.

Chưa đề cập và hướng dẫn chính thức về suy giảm giá trị tài sản đối với tài sản cố định hữu hình.

Trình bày theo giá gốc trừ (-) khấu hao lũy kế và suy giảm giá trị tài sản tích lũy, hoặc giá trị đánh giá lại.

Khi giá trị có thể thu hồi được giảm xuống thấp hơn giá trị còn lại, thì giá trị còn lại cần được điều chỉnh giảm xuống mức giá trị có thể thu hồi.

Tài sản cố định vô hình

Trình bày theo giá gốc trừ (-) khấu hao lũy kế; chưa đề cập đến việc đánh giá lại giá trị tài sản vô hình. Trình bày theo giá gốc trừ (-) khấu hao lũy kế và tổn thất tài sản tích lũy, hoặc giá trị đánh giá lại.

Các khoản

mục

đầu tư

chứng

khoán, đầu

tư liên kết,

liên doanh

Ðuợc đề cập không đầy đủ tại thông tư 210/2009/TTBTC.

-Trái phiếu chuyển đổi: Chưa ban hành chuẩn mực, có đề cập chưa đầy đủ tại Thông tư 210/2009/TTBTC.

Bao gồm trong khái niệm Tài sản tài chính, được phân loại thành: tài sản tài chính theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi lỗ; tài sản tài chính sẵn sàng để bán; các khoản vay và phải thu; các khoản đầu tư nắm giữ chờ đến ngày dáo hạn

Quy định hạch toán tại IAS 39: Công cụ tài chính: Ghi nhận và đánh giá

Lãi từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bao gồm cả lợi nhuận và chi phí tài chính. Lãi kinh doanh là các khoản lãi lỗ từ các hoạt động kinh doanh thông thuờng của DN, không bao gồm các khoản thu nhập và chi phí tài chính (chi phí lãi vay).

Lãi trên cổ phiếu

Lãi được dùng để tính EPS bao gồm các khoản lãi không dành cho các cổ đông phổ thông Những khoản thưởng này sẽ được tính vào chi phí để trừ ra khỏi lãi cho việc tính EPS